ต้องโหลดGraphic packsพื้นฐานเดิมจากในช่อง ประวัตจะได้ไฟล์ img lang moduled
นำfolderภาพสิ่งก่อสร้างของให่มทับอันเก่าในimg
เวลาใส่ลิงส์ให้ขึ้นด้วยfile:///